تفاهم نامه خريد برق از مصرف كنندگان خود تامين در ماههاي گرم سال