مديريت انرژي در شهرك شهيد محمد منتظري شركت پالايش نفت اصفهان


در اين مقاله نتايج مميزي انرژي در شهرك مسكوني شهيد محمد منتظري شركت پالايش نفت اصفهان كه در زميني به مساحت 100 هكتار و شامل 210 بلوك مسكوني 3 طبقه مشتمل بر 1260 واحد مسكوني و اماكن عمومي نظير سوله ورزشي، استخر، رستوران، سينما، مسجد، درمانگاه و … توسط شركت آسياوات انجام گرفته است شامل نتايج مميزي‌ انرژي، راهكارهاي بهينه‌سازي مصرف انرژي در كل شهرك بخصوص واحدهاي مسكوني ارائه شده است. فعاليتهاي مميزي انرژي در سه بخش مهندسي مكانيك، برق و عمومي مي باشد. 


مديريت انرژي در شهرك شهيد محمد منتظري شركت پالايش نفت اصفهان

سالم بعنوني1 ـ علي محمد ميرشمس2 ـ امير شاه‌پسندي3 ـ امير حسين افضل القوم4
شركت مهندسي آسياوات _  گروه تحقيق و پژوهش
info@asiawatt.com
تلفن: 88778014-021

چكيده
در اين مقاله مميزي انرژي در شهرك مسكوني شهيد محمد منتظري شركت پالايش نفت اصفهان كه در زميني به مساحت 100 هكتار و شامل 210 بلوك مسكوني 3 طبقه و اماكن عمومي نظير سوله ورزشي، استخر، رستوران، سينما، مسجد، درمانگاه و … مورد بررسي قرار گرفته، نتايج مميزي‌ها همچنين راهكارهاي بهينه‌سازي مصرف انرژي در كل شهرك بخصوص واحدهاي مسكوني ارائه شده است. با توجه به حاملهاي انرژي شهرك(آب، برق و گاز)، سيستم سرمايش و گرمايش مركزي ، بخش تعميرات و نگهداري و مسكوني بودن شهرك، فعاليتهاي مميزي انرژي در سه بخش مهندسي مكانيك، برق و صنايع صورت گرفت كه در كنار ارائه راهكارهاي كاهش مصرف انرژي ،اصول و موقعيت كميته انرژي در چارت سازماني شهرك، برنامه‌ريزي تعمير و نگهداري و در كنار آن تعميرات و نگهداري پيشگيرانه(PM) همچنين برنامه‌هاي آموزش و حساس سازي و تبليغات در زمينه بهتر مصرف كردن انرژي در مجتمع‌هاي مسكوني تدوين و ارائه شده است. 

واژه‌هاي كليدي: مديريت انرژي _ شهرك شهيد محمد منتظري _ بهينه سازي مصرف انرژي


مقدمه
 
بطور كلي مديريت انرژي   (Energy Management)عبارتست از شناخت وضعيت موجود از نظر ميزان مصرف انرژيهاي گوناگون و تعريف، هدايت و انجام فعاليتهايي در جهت كاهش هزينه‌هاي ناشي از آن و نيز كاهش آسيبهاي زيست محيطي مترتب بر مصرف بيش از حد متعارف انرژي.
اين فرآيند همواره بايستي بصورت دوره‌اي انجام شده و بازخوردهاي (Back Feed) ناشي از اعمال تصحيحات، مجدداً مورد بازنگري قرار گيرد و در نهايت نتايج حاصل از بكارگيري راهكارها بصورت ميزان كاهش مصرف انرژي و يا در واحدهاي صنعتي بصورت كاهش شدت انرژي مشخص شده و در معرض ديد همگان قرار گيرد. اين امر موجب بروز حساسيت در افراد شده و در آنها نسبت به تلاش در جهت كاهش مصرف انرژي ايجاد انگيزه مي‌نمايد.

مميزي انرژي در  شهرك شهيد محمد منتظري
شهرك شهيد محمد منتظري شركت پالايش نفت اصفهان به مساحت 100 هكتار شامل 2 تيپ خانه‌ مسكوني و اماكن عمومي مي‌باشد. واحدهاي تيپ 1(كارمندي) در بلوكهاي سه طبقه كه طبقه اول آنها بصورت پيلوت مي‌باشد، و واحدهاي تيپ 2(كارگري)در بلوكهاي سه طبقه است كه بر خلاف بلوكهاي كارمندي بصورت پيلوت نمي‌باشند. هر كدام از بلوكها شامل 6 واحد بوده كه در مجموع 1260 واحد مسكوني در شهرك وجود دارد. سرمايش و گرمايش بلوكهاي كارمندي بوسيله فن‌كوئل بوده و بلوكهاي كارگري از طريق شوفاژ و فن كوئل است. از بخشهاي مهم ديگر شهرك، سيستم سرمايش و گرمايش مركزي مشتمل بر سه موتورخانه، سيستم فضاي سبز و اماكن عمومي نظير سوله ورزشي، استخر، رستوران، سينما، مسجد، درمانگاه و … مي‌باشد.
بطور كلي فعاليتهاي مميزي انرژي1 با هدف شناخت وضعيت هر يك از بخشهاي يك مجموعه از نظر چگونگي مصرف هر يك از حاملهاي انرژي صورت مي‌پذيرد. انواع حاملهاي انرژي در شهرك شهيد منتظري عبارتند از سوخت گاز طبيعي، برق و آب. بنابراين با توجه به حاملهاي انرژي و نوع مصرف آنها در شهرك مزكور، مطالعات مديريت و بهينه‌سازي مصرف انرژي در سه بخش مهندسي برق، مكانيك و صنايع انجام شد.
اصولاً يك مميزي انرژي از چهار بخش تشكيل مي‌شود:
1)     شناخت توليد كننده ها و مصرف كننده هاي انرژي
2)    اندازه‌گيري در خصوص مصارف انرژي 
3)      ارائه راهكارهاي بهينه سازي مصرف انرژي
4)     بررسي راهكارها از نظر اقتصادي و قابليت اجرا 
در جهت شناخت ميزان مصرف آب،برق و گاز قبوض مربوط به دوره‌هاي مختلف سالهاي 1380 و 1381 بررسي و ميزان مصرف ساكنين شهرك در ماههاي مختلف مشخص شد. نكته قابل توجه در اين بررسي مصرف بيشتر برق واحدهاي طبقه اول بلوكهاي كامندي نسبت به واحدهاي واقع در طبقه دوم و سوم است. بدليل جريان هوا از پاركينگ زير بلوكها اتلاف حرارتي بالايي در تابستان و زمستان از اين واحدها صورت مي‌گيرد بطوريكه مصرف برق آنها نسبت به واحدهاي طبقه دوم و طبقه سوم با سقف عايق شده تا 2 برابر بيشتر است. به همين دليل يكي از راهكارهاي بررسي شده در زمينه بلوكهاي كارمندي كاهش اتلافات از كف به روش عايق‌كاري است كه در بخشهاي بعدي به آن پرداخته مي‌شود.

مميزي انرژي در بخش مكانيك
در بخش مكانيك ، موضوعات مختلفي مورد مطالعه و اندازه‌گيري قرار گرفت. بويلرهاي موتورخانه‌هاي گرمايش مركزي بوسيله دستگاه آنالايزر گازهاي احتراق1 مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند و وضعيت كاركرد و راندمان احتراق آنها تعيين گرديد. قابل ذكر است كه توسط دستگاه اندازه‌گيري مزبور مي‌توان با تنظيم نسبت سوخت و هوا، راندمان احتراق بويلر را بهبود بخشيد و درصد قابل توجهي در ميزان مصرف گاز صرفه‌جويي كرد. طبق محاسبات صورت گرفته بر اساس شرايط كاركرد اندازه‌گيري شده بويلرها(3 بويلر mbtu23 ،2بويلرmbtu12، 6 بويلرmbtu10 و 1 بويلر mbtu 5) كه همزمان 6 عدد از آنها در حال كار مي‌باشد، مي‌توان در سال 110 متر مكعب گاز در ساعت صرفه‌جويي كرد.
 از ديگر فعاليتهاي اين بخش تجزيه و تحليل نحوه توزيع انرژي حرارتي در سطح شهرك مي‌باشد. اصولاً بدليل استفاده از سيستم مركزي در گرمايش و سرمايش بخشهاي مختلف، مشخص نمودن ميزان جريان آب گرمايش و سرمايش در قسمتهاي مختلف و نيز تعيين تغييرات درجه حرارت سيال در طول شبانه روز ضروري مي‌نمود. بهمين منظور در دو مرحله با استفاده از دستگاه جريان سنج فراصوتي2 و نصب آن در مسيرهاي مختلف بر روي لوله‌هاي آبگرم، ميزان جريان سيال آبگرم براي بخشهاي مختلف مشخص گرديد. همچنين اختلاف دماي مسيرهاي رفت و برگشت در نقاطي كه جريان اندازه‌گيري شده بود نيز در طول يك دوره 24 ساعته تعيين شده و سپس نمودار تغييرات آن ترسيم گرديد و در شكلهاي 3 تا 5 نشان داده شده است. نتايج حاصل از فعاليتهاي اين بخش از نظر مميزي انرژي بسيار حائز اهميت است. چرا كه علاوه بر تعيين سهم مصرف انرژي حرارتي در هر بخش از شهرك، ميزان اتلاف انرژي در خطوط لوله واسط بين مراكز توليد و مصرف‌كننده‌ها را نيز مشخص مي‌كند. اندازه‌گيري‌هاي فوق در بخش تجزيه و تحليل ميزان اتلاف انرژي از اجزاء يك واحد مسكوني مورد استفاده قرار گرفته و با انجام محاسبات بار گرمايشي براي هر يك از انواع واحدهاي مسكوني، درصد اتلاف و ميزان واقعي آن در طول دوره مميزي مشخص شده است. طبق مبحث نوزدهم مقررات ملي ساختمان ، اگر ضريب انتقال حرارت يك ساختمان از ضريب انتقال حرارت مرجع بيشتر باشد اتلافات انرژي از آن ساختمان بيش از حد استاندارد است. بنابراين با اجراي روشهايي مثلاً عايق‌كاري ديواره‌هاي جانبي و كاهش ضريب انتقال حرارت آن، ضريب انتقال حرارت كلي ساختمان را كاهش داد و به ضريب مرجع نزديك كرد.
 با توجه به نتايج حاصل از تحليلها، بيشترين ميزان مصرف و به تبع آن بيشترين پتانسيل صرفه‌جويي انرژي حرارتي در بخش منازل مسكوني است. با توجه به نمودار 7و8، حدود 54 درصد اتلاف از منازل كارمندي و 46.5 درصد اتلاف از منازل كارگري مربوط به ديواره‌هاي جانبي است كه در صورت عايق شدن با عايق پشم سنگ به ضخامت 5 سانتيمتر و دانسيته 50، حدود 335 متر مكعب گاز در ساعت مي‌توان صرفه‌جويي كرد. به همين ترتيب عايق‌كاري كف خانه‌هاي كارمندي نيز به ميزان 136متر مكعب گاز در ساعت از اتلاف انرژي مي‌كاهد. از ديگر روشهاي كاهش مصرف انرژي در ساختمان ، دوجداره كردن پنجره‌ها مي‌باشد كه با توجه به كاهش 3% مصرف انرژي نسبت به پنجره‌هاي موجود بازگشت سرمايه بالا دارد و مقرون به صرفه نيست. از راهكارهاي ديگر ايزوله كردن فضاي راه‌پله از محيط است كه بترتيب باعث 24 و 41 متر مكعب گاز در ساعت صرفه‌جويي در منازل كارمندي و كارگري مي‌شود. از راهكارهاي ضروري در منازل نصب ترموستات است كه اگرچه در تمامي واحدهاي مسكوني شهرك نصب شده است اما نياز به آموزش ساكنين جهت استفاده بهتر از آنها مي‌باشد كه در همين راستا سمينارهاي آموزشي در سطح شهرك جهت بالابردن سطح آگاهي‌هاي عمومي در زمينه بهينه سازي مصرف انرژي برگزار شده است.
 مبحث كيفيت عايقكاري سطوح گرم در كل شهرك از ديگر فعاليتهاي انجام شده در اين بخش است كه طي آن تمامي مسيرهاي قابل دسترسي در شبكه توزيع آبگرم مورد بازرسي دقيق قرار گرفتند. در طول بازرسيها مشخصات 1050نقطه بدون عايق شناسايي و دماي سطح آنها و ديگر اطلاعات مربوطه ثبت گرديد. سپس با استفاده از نرم‌افزار 3EPlus (تهيه شده توسط انجمن عايق سازان آمريكا)نسبت به تجزيه و تحليل و پردازش اطلاعات گردآوري شده اقدام گرديد. 
شبكه توزيع شهرك حدود 7/16% اتلاف حرارتي دارد كه از اندازه‌گيري مستقيم بدست آمده است.  از اين درصد اتلاف حدود 9% مربوط به بزرگي شبكه و از 7/7% مابقي،     3/3% مربوط به سطوح بدون عايق است. بنابراين 4/4%  اتلاف در محاسبات تئوريك لحاظ نمي شود كه مربوط به پيوستگي عايق است . براي درك بهتر تأثير پيوستگي عايق بر راندمان عايق‌كاري. مي‌توان به اين نكته اشاره كرد اگر يك لوله 1 متري، 5/0 متر عايق شود فقط 20% از اتلاف حرارتي آن كاسته مي‌شود. يكي از راههاي ايجاد پيوستگي در عايق كاري  به كار بردن عايق‌هاي انعطاف‌پذير براي شيرآلات و اتصالات مي‌باشد كه در شبكه توزيع آب‌گرم شهرك بيش از 600 مورد مي‌باشد. اين نوع عايقها به تازگي در كشور نيز طراحي مي‌گردد.

ادامه مقاله در فايل PDF ‌ضميمه قابل دسترس مي باشد.

 

کاتالیستی ارزان برای تبدیل متان و CO2 به سوخت مفید

دانشمندان موفق به توسعه کاتالیستی پیشرفته و ارزان بر پایه فلز نیکل شدند که قادر است گازهای آلایند

سومین کنفرانس بین المللی فناوری و مدیریت انرژی

حائری: باید از نگاه اقتصادی و بر مبنای نیاز‌ها به مسائل صنعت برق توجه کرد

تجزيه و تحليل وضع موجود و مطلوب تقاضاي انرژي در صنعت قند و شكر كشور

نقدی بر ساختار درآمدزایی شرکت ملی نفت ایران

کنترل لحظه‌ای فرکانس شبکه قدرت امکان‌پذیر شد

معامله ۹۳ هزار تن محصول پالایشی در بورس انرژی

خودروسازها مسوول بازیافت باتری‌های خودروهای برقی

ساخت یک بینی برای تشخیص آتش سوزی کابل‌ها

بررسي تاثير استفاده از سيلهاي لانه زنبوري در بهبود عملكرد توربين بخار نيروگاه شهيد رجايي توسط كارشناسان شركت مهندسي آسياوات انجام پذيرفت

افزايش راندمان مكانيكي توربينهاي بخار

دولت از صنعت پتروشیمی حمایت می‌کند

۲.۳ درصد انشعاب‌های برق تهران غیرمجازاند

معاون خدمات مشترکین برق استان تهران گفت: از دومیلیون و ۲۰۰ هزار مشترک برق دراستان تهران، ۳۷ هزار

آمادگی ایران برای ارایه تجربه تحریم به ونزوئلا

به گزارش انرژی امروز، اسحاق جهانگیری ظهر امروز(جمعه) به وقت محلی در حاشیه چهارمین اجلاس سران کشور

مدیریت تقاضای برق از دولت شروع می‌شود

استاندارد صنعت کاشی

.