تعرفه هاي برق سال 95

اين تعرفه طي نامه شماره  95/27388/20/100 مورخ 1395/6/13ابلاغ گرديده است.

اين تعرفه طي نامه شماره100/20/27388/95  مورخ 13/6/1395ابلاغ گرديده است.

http://bahaye_bargh.tavanir.org.ir/images/minus2.pnghttp://bahaye_bargh.tavanir.org.ir/images/minus2.pngتعرفه ١ : مصارف خانگي

http://bahaye_bargh.tavanir.org.ir/images/minus2.pnghttp://bahaye_bargh.tavanir.org.ir/images/minus2.png ١ : ۱-۱ - تعرفه مناطق عادي و ماههاي غيرگرم مناطق گرمسير

قيمت پايه هر کيلووات ساعت (ريال)

متوسط انرژي مصرفي ماهانه(کيلووات ساعت در ماه)

۴۵۰

٠ تا ١٠٠

۵۲۵

مازاد بر ١٠٠ تا ٢٠٠

۱۱۲۵

مازاد بر ٢٠٠ تا ٣٠٠

۲۰۲۵

مازاد بر ٣٠٠ تا ٤٠٠

۲۳۲۵

مازاد بر ٤٠٠ تا ٥٠٠

۲۹۲۶

مازاد بر ٥٠٠ تا ٦٠٠

۳۲۲۶

مازاد بر ٦٠٠

http://bahaye_bargh.tavanir.org.ir/images/minus2.pnghttp://bahaye_bargh.tavanir.org.ir/images/minus2.png ٢ : ۱-۲ - تعرفه ماههاي گرم در مناطق گرمسير ۴

قيمت پايه هر کيلووات ساعت (ريال)

متوسط انرژي مصرفي ماهانه(کيلووات ساعت در ماه)

۳۶۱

٠ تا ١٠٠

۴۲۱

مازاد بر ١٠٠ تا ٢٠٠

۷۵۰

مازاد بر ٢٠٠ تا ٣٠٠

۱۲۰۰

مازاد بر ٣٠٠ تا ٤٠٠

۱۷۲۶

مازاد بر ٤٠٠ تا ٥٠٠

۲۲۵۱

مازاد بر ٥٠٠ تا ٦٠٠

۲۷۰۱

مازاد بر ٦٠٠

http://bahaye_bargh.tavanir.org.ir/images/minus2.pnghttp://bahaye_bargh.tavanir.org.ir/images/minus2.png ٣ : ۱-۳ - تعرفه ماههاي گرم در مناطق گرمسير ۳

قيمت پايه هر کيلووات ساعت (ريال)

متوسط انرژي مصرفي ماهانه(کيلووات ساعت در ماه)

۳۷۵

٠ تا ١٠٠٠

۹۷۶

مازاد بر ١٠٠٠ تا ١٥٠٠

۱۷۲۶

مازاد بر ١٥٠٠ تا ٢٠٠٠

۱۸۷۶

مازاد بر ٢٠٠٠ تا ٣٥٠٠

۲۰۲۵

مازاد بر ٣٥٠٠ تا ٤٥٠٠

۲۱۷۶

مازاد بر ٤٥٠٠ تا ٦٠٠٠

۲۳۲۵

مازاد بر ٦٠٠٠

http://bahaye_bargh.tavanir.org.ir/images/minus2.pnghttp://bahaye_bargh.tavanir.org.ir/images/minus2.png ٤ : ۱-۴ - تعرفه ماههاي گرم در مناطق گرمسير ۲

قيمت پايه هر کيلووات ساعت (ريال)

متوسط انرژي مصرفي ماهانه(کيلووات ساعت در ماه)

۳۳۰

٠ تا ١٠٠٠

۷۵۰

مازاد بر ١٠٠٠ تا ٢٠٠٠

۱۲۷۵

مازاد بر ٢٠٠٠ تا ٣٠٠٠

۱۵۷۵

مازاد بر ٣٠٠٠ تا ٣٥٠٠

۱۸۷۶

مازاد بر ٣٥٠٠ تا ٤٥٠٠

۲۰۲۵

مازاد بر ٤٥٠٠ تا ٦٠٠٠

۲۱۷۶

مازاد بر ٦٠٠٠

http://bahaye_bargh.tavanir.org.ir/images/minus2.pnghttp://bahaye_bargh.tavanir.org.ir/images/minus2.png ٥ : ۱-۵ - تعرفه ماههاي گرم در مناطق گرمسير ۱

قيمت پايه هر کيلووات ساعت (ريال)

متوسط انرژي مصرفي ماهانه(کيلووات ساعت در ماه)

۱۵۰

٠ تا ١٠٠٠

۱۶۶

مازاد بر ١٠٠٠ تا ٢٠٠٠

۱۸۰

مازاد بر ٢٠٠٠ تا ٣٠٠٠

۷۵۰

مازاد بر ٣٠٠٠ تا ٣٥٠٠

۱۳۵۱

مازاد بر ٣٥٠٠ تا ٤٥٠٠

۱۷۲۶

مازاد بر ٤٥٠٠ تا ٦٠٠٠

۲۰۲۵

مازاد بر ٦٠٠٠

http://bahaye_bargh.tavanir.org.ir/images/minus2.pnghttp://bahaye_bargh.tavanir.org.ir/images/minus2.png ٦ : حداکثر بهاي انرژي

حداکثر بهاي انرژي بدون احتساب اضافه پرداختي و تخفيف بند ١-١ شرايط اختصاصي به ازاي هر کيلووات ساعت بطور متوسط در مناطق عادي و ماههاي غيرگرم مناطق گرمسير ۱۹۵۰ ريال و در ماههاي گرم مناطق گرمسير ۱۶۵۰ ريال مي باشد.

http://bahaye_bargh.tavanir.org.ir/images/minus2.pnghttp://bahaye_bargh.tavanir.org.ir/images/minus2.png ٧ : شرايط اختصاصي مربوط به مصارف خانگي

١-١ -به منظور تشويق مشترکين براي جابجايي مصرف از ساعات اوج بار، پس از محاسبه بهاي برق مصرفي بر اساس جداول فوق، اضافه پرداختي مصارف اوج بار و تخفيف مصارف غيراوج بار براي آن دسته از مشترکيني که داراي لوازم اندازه گيري چندزمانه ميباشند به شکل زير محاسبه ميشود:

کل مصرف اوج بار در دوره × ۴۵۰ ريال

= اضافه پرداختي مصارف اوج بار

(براي مشترکيني که داراي لوازم اندازه گيري سه زمانه مي باشند)

کل مصرف کم باري در دوره × ٢۲٥ ريال

= تخفيف مصارف غيراوج بار

(براي مشترکيني که داراي لوازم اندازه گيري دوزمانه مي باشند)

کل مصرف غيراوج بار در دوره × ۹۰ ريال

 

تبصره: ارقام فوق براي ماههاي گرم مناطق گرمسير١ با ضريب يک سوم و مناطق گرمسير٢ و ٣ و٤ با ضريب دو سوم محاسبه ميشود.

 

١-٢ - بهاي برق مشتركين جانباز ٢٥ درصد و بيشتر در مناطق عادي و گرمسير به ترتيب با کسر٨٠ و ١٠٠ کيلووات ساعت از متوسط مصرف ماهانه انرژي برق آنها محاسبه مي گردد.

١-٣ - به تشخيص هيئت مديره شركت ميتوان براي خانوارهايي كه در يك واحد مسكوني زندگي ميکنند كدخانوار به شرح زير درنظرگرفت:

تعداد خانوار ساكن در يك واحد مسكوني

= كدخانوار(حداکثر برابر ٥)

 

كد خانوار / مصرف ماهانه قرائت شده

= متوسط مصرف ماهانه مبناي صدور صورتحساب براي هريک از خانوارها

١-٤ - بهاي برق ماهانه بازفروش براي مصارف روستايي براساس جدول تعرفه هاي خانگي بر حسب مورد محاسبه و دريافت ميگردد. مصرف هرمشترك به شرح زير تعيين ميشود :

تعداد مشترك / كل مصرف ماهانه كنتور اشتراكي = متوسط مصرف هر مشترك

تبصره ١: به منظور تأمين هزينه هاي اداري برق روستا، شركت به ازاي هر مشترك مبلغ ٢٤٢٠ ريال از مبلغ صورتحساب كسر مي نمايد.

تبصره ٢: شوراي اسلامي روستا (نگهدارنده شبكه برق) مكلف است بهاي برق تحويلي به مشتركين را برحسب مورد براساس تعرفه هاي مربوطه (١و٢و٣و٤و٥) محاسبه و از مصرف كنندگان دريافت نمايد.

١-٥ - دوره زماني و محدوده تحت پوشش مناطق گرمسير١،٢،٣و٤ طبق جدول زير تعيين ميشود:

دوره زماني

مدت (ماه)

محدوده تحت پوشش

منطقه

اول فروردين تا پايان آذر

٩

کليه شهرهاي استانهاي خوزستان، بوشهر و هرمزگان و شهرستان هاي چابهار و کنارک و شهرستان دهلران

گرمسير (١)

شانزدهم فروردين تا پانزدهم آبان

٧

شهرستان هاي دوگنبدان و ليكك

اول فروردين تا پايان مهر

٧

شهرستانهاي لامرد و مهر،جيرفت، كهنوج، قلعه گنج، عنبر آباد،رودبار جنوب، منوجان و بخش فارياب

اول ارديبهشت تا پايان مهر

٦

شهرستانهاي مهران، دره شهر و آبدانان و شهرستان نيک شهر

اول خرداد تا پايان مهر

٥

شهرستان لارستان، خنج و گراش

اول خرداد تا پايان مرداد

٣

شهرستانهاي ايرانشهر و سرباز و قير و کارزين و فراشبند

اول تير تا پايان شهريور

۳

شهرستان لنده

مرداد و شهريور

٢

شهرستانهاي کازرون، خشت و کمارج و جهرم، داراب،زرين دشت

اول ارديبهشت تا پايان مهر

٦

شهرستانهاي دهدشت، چرام، ارزوئيه (شاهماران)، شهداد، بم و فهرج؛زابل،زهک،هيرمند،هامون ونيمروز

گرمسير (٢)

‫ارديبهشت،خرداد و مهر

۳

شهرستان لنده

ارديبهشت، شهريور و مهر

٣

شهرستانهاي ايرانشهر و سرباز و قير و کارزين و فراشبند

خرداد و تير

٢

شهرستان کازرون، خشت و کمارج و جهرم، داراب، زرين دشت

ارديبهشت

١

شهرستانهاي لارستان، خنج و گراش

اول ارديبهشت تا پايان مهر

٦

شهرستانهاي گيلانغرب، سرپل ذهاب، قصر شيرين و نفت شهر و دهستانهاي سرقلعه وجگيران

گرمسير (٣)

اول خرداد تا پايان شهريور

٤

استان قم

اول خرداد تا ١٥ شهريور

٣.٥

شهرستانهاي گنبد، كلاله، مينودشت و آق قلا

اول خرداد تا پايان مرداد

٣

شهرستان طبس

اول تير تا پايان شهريور

٣

شهرستان پل دختر

‫تير و مرداد

٢

شهرستانهاي ممسني(نورآباد)

اول خرداد تا پايان شهريور

٤

شهرستان رستم

گرمسير (٤)

اول خرداد تا ١٥ شهريور

٣.٥

کليه شهرستانهاي استان گلستان به استثناءشهرستانهاي گنبد، كلاله، مينودشت و آق قلا

اول تير تا پايان شهريور

٣

شهرستانهاي جعفرآباد،پارس آباد، اصلاندوز، بيلهسوار و ازگله

اول خرداد تا پايان مرداد

٣

شهرستان بافق و ميرجاوه

١٥ خرداد تا ١٥ شهريور

٣

کليه شهرهاي استان گيلان به استثناء ماسوله، ديلمان و جيرنده

کليه شهرهاي استان مازندران به استثناء بلده، رينه،کجور، محمدآباد، کياسر، مرزن آباد،کلاردشت و آلاشت

اول تير تا پايان مرداد

٢

شهرستان هاي گرمسار، کاشان، آران و بيدگل،خور و بيابانک و ساوه و زرنديه؛ يزد و اشکذر و ميبد و اردکان؛ فسا وسيروان

ارديبهشت و شهريور

٢

شهرستان طبس

‫خرداد و شهريور

۲

شهرستانهاي ممسني(نورآباد)

در مناطق گرمسير، در صورتحسابهايي كه دوره مصرف آنها شامل ايام گرم و غيرگرم مي باشد، انرژي مصرفي بر اساس نسبت ضرايب جدول زير محاسبه مي شود.

منطقه گرمسير

ضريب ايام گرم

ضريب ايام غيرگرم

منطقه گرمسير يک

٤

١

منطقه گرمسير دو

٣

١

منطقه گرمسير سه

٢

١

منطقه گرمسير چهار

١.٣

١

http://bahaye_bargh.tavanir.org.ir/images/minus2.pnghttp://bahaye_bargh.tavanir.org.ir/images/minus2.pngتعرفه ٢ : مصارف عمومي

http://bahaye_bargh.tavanir.org.ir/images/minus2.pnghttp://bahaye_bargh.tavanir.org.ir/images/minus2.png ١ : جدول نرخ

با قدرت ٣٠ كيلووات و كمتر

با قدرت بيش از ٣٠ كيلووات

كدتعرفه

بهاي انرژي (kwh/ريال)

بهاي قدرت (kw /ريال)

بهاي انرژي (kwh/ريال)

بهاي قدرت (kw /ريال)

ساعات كم باري

ساعات اوج بار

ساعات ميان باري

ساعات كم باري

ساعات اوج بار

ساعات ميان باري

۱۰۶۳,۵

۴۲۵۴

۲۱۲۷

-

۹۰۰,۵

۳۶۰۲

۱۸۰۱

۴۹۱۰۴

١

٢-الف

۳۶۰,۵

۱۴۴۲

۷۲۱

-

۲۷۸,۵

۱۱۱۴

۵۵۷

۴۰۹۲۰

٢

۱۹۷

۷۸۸

۳۹۴

-

۱۵۵,۵

۶۲۲

۳۱۱

۱۹۶۴۲

٢-ب

http://bahaye_bargh.tavanir.org.ir/images/minus2.pnghttp://bahaye_bargh.tavanir.org.ir/images/minus2.png ٢ : شرايط اختصاصي مربوط به مصارف عمومي

٢-١ - در ماههاي تير، مرداد و شهريور به بهاي برق مصرفي مشتركين ٢٠ درصد افزوده مي شود.

٢-٢ - دسته بندي مشتركين مصارف عمومي به شرح زير مي باشد:

 

وزارتخانه ها و ادارات تابعه آنها ، بنياد شهيد، بنياد مستضعفان وجانبازان، بنياد ١٥ خرداد، شهرداريها و كليه مؤسسات و سازمانهاي دولتي كه به صورت شركت اداره نمي شوند (نظير سازمان حج و اوقاف وامورخيريه، سازمان حفاظت محيط زيست، سازمانهاي جهاد كشاورزي استانها، گمرك، سازمان بنادر و كشتيراني، سازمان هواپيمايي كشوري)،اماكن ديپلماتيك، روشنايي معابر اختصاصي، مصارف اشتراكي مجموعه هاي ساختماني غيرمسكوني، آرامگاهها، گورستانها و غسالخانه ها، سازمان تبليغات اسلامي، روشنايي جاده اي وچراغهاي چشمک زن بين شهري،تونلها و نقاط مه گير

١-٢

١

شامل کد

٢-الف

كليه مؤسسات پژوهشي و مراكز تحقيقاتي داراي پروانه معتبر از مراجع رسمي، مجلس شوراي اسلامي، قوه قضائيه،شوراي حل اختلاف، سازمان بازرسي کل کشور، جايگاههاي فروش فرآورده هاي نفتي و CNG، مراكز بهداشتي و درماني دولتي نظير بيمارستانها، درمانگاهها، مراكز تشخيص طبي، مراكزپيراپزشكي، كليه مؤسسات و مراكز نيكوكاري، دفاتر هلال احمر و كميته امداد امام خميني، بوستانها(پاركها)، فضاي سبز شهرها و مصارف مربوط به زيباسازي شهرها، مصارف اشتراكي واحدهاي مسكوني، مصارف اشتراکي شهركهاي مسكوني.

٢-٢

٢

شامل کدهاي

 

مراكز بهداشتي و درماني خصوصي نظير بيمارستانها، درمانگاهها،مراكز تشخيص طبي، مراكز پيراپزشكي و مطب پزشكان.

٦-٢

مراكز فرهنگي (نظير كتابخانه ها، موزه ها و اماكن تاريخي ثبت شده)، سازمان صداوسيما، سينماها، مراكز آموزشي و پرورشي (نظيرمهدكودكها، كودكستانها، مدارس، دانشگاهها، بيمارستانهاي آموزشي،مراكز آموزش فني و حرفه اي، مدارس و حوزه هاي علميه)، خوابگاههاي دانشجويي و دانش آموزي، اردوگاههاي دانش آموزي، مساجد، حسينيه ها،گلزار شهدا، بقاع متبركه و اماكن مقدسه اقليتهاي ديني شناخته شده،مراكز و باشگاههاي ورزشي، مراكز بهزيستي و نگهداري جانبازان، معلولين، سالمندان، کودکان و نوجوانان بي سرپرست و محل سكونت جانبازان ٧٠ درصد وبالاتر، گرمابه ها.

٣-٢

٢-ب

شامل کدهاي

مراكز و پادگانهاي نظامي و انتظامي.

٤-٢

تأسيسات آب شيرين کني، پاركهاي جنگلي، نانوائيهاي غيرسنتي.

٥-٢

نانوايي هاي سنتي.

٧-٢

http://bahaye_bargh.tavanir.org.ir/images/minus2.pnghttp://bahaye_bargh.tavanir.org.ir/images/minus2.pngتعرفه ٣ : مصارف توليد(آب و کشاورزي)

http://bahaye_bargh.tavanir.org.ir/images/minus2.pnghttp://bahaye_bargh.tavanir.org.ir/images/minus2.png ١ : جدول نرخ

با قدرت ٣٠ كيلووات و كمتر

باقدرت بيش از٣٠ كيلووات

كدتعرفه

بهاي انرژي (kwh/ريال)

بهاي قدرت(kw/ريال)

بهاي انرژي (kwh/ريال)

بهاي قدرت (kw/ريال)

ساعات كم باري

ساعات اوج بار

ساعات ميان باري

ساعات كم باري

ساعات اوج بار

ساعات ميان باري

۶۰,۵

۲۴۲

۱۲۱

-

۶۰,۵

۲۴۲

۱۲۱

-

٣-الف

۱۴۶,۵

۵۸۶

۲۹۳

-

۱۱۷

۴۶۸

۲۳۴

۱۸۰۰۵

٣-ب

۲۲۹

۹۱۶

۴۵۸

-

۱۵۳,۵

۶۱۴

۳۰۷

۳۰۰۰۸

گزينه ١

٣-ج

۲۲۹

۹۱۶

۴۵۸

-

گزينه ٢

بهاي برق براي مشتركين کد( ٣-ج) باقدرت بيش از٣٠كيلووات با توجه به گزينه‌ هاي جدول فوق محاسبه و دريافت مي‌شود. شركت پس ازدريافت تعرفه‌هاي برق و شرايط عمومي آنها مشتركين را كتباً از نرخ گزينه‌هاي مربوطه مطلع مي‌نمايد. مشتركين مي‌توانند گزينه مناسب و مورد نظر را انتخاب وبه شركت اعلام نمايند. در صورت عدم اعلام گزينه از طرف مشتركين، بهاي برق مصرفي براساس آخرين گزينه مورد عمل درسال قبل محاسبه خواهد شد. مشترک درصورت ادامه استفاده از گزينه سال قبل مي‌تواند در طي سال دو بار گزينه مورد عمل راتغيير دهد. ليكن درصورت تغيير گزينه در ابتداي سال، تنها امكان تغييرگزينه درطي سال براي يك بار وجود دارد.

http://bahaye_bargh.tavanir.org.ir/images/minus2.pnghttp://bahaye_bargh.tavanir.org.ir/images/minus2.png ٢ : شرايط اختصاصي مربوط به مصارف توليد(آب وکشاورزي)

٣-١ - در ماههاي تير، مرداد و شهريور به بهاي برق مصرفي مشتركين ٢٠ درصد افزوده مي شود.

٣-٢ -بهاي انرژي برق مصرفي آن دسته از مشترکين مصارف توليد(آب و کشاورزي) کد٣-الف که با هماهنگي شركت برق ذيربط، برق چاههاي خود رادر ساعات اوج بار قطع مي‌نمايند، متناسب با روزهاي همکاري با نرخ ساعات کم باري محاسبه و دريافت خواهد گرديد.

٣-٣ - دسته بندي مشتركين مصارف توليد(كشاورزي) به شرح زير مي باشد:

پمپاژ آب براي آبياري (كشاورزي، پمپاژ مجدد، آبياري تحت فشار و ثقلي).

١-٣

٣-الف
شامل کدهاي

پمپاژ آب براي توليد محصولات كشاورزي (باغداري،دامداري، مرغداري، كارخانه هاي توليد قارچ، واحدهاي توليد گل وگياه، مجتمع هاي پرورش اسب)و تكثير و پرورش آبزيان در آبهاي داخلي.

٢-٣

حمل و نقل ريلي

٥-٤

پرورش كرم ابريشم، شيلات، زنبورداري و مصارف غيرپمپاژ آب باغداري، دامداري، مرغداري و مجتمع هاي پرورش اسب.

٣-٣

٣-ب
شامل کدهاي

پمپاژ و تصفيه خانه هاي آب مشروب شهري و روستايي،تصفيه خانه ها و شبكه هاي جمع آوري فاضلاب و چاههاي آب زهكشي وابسته به سازمانهاي آب و فاضلاب.

٥-٢

مصارف غير پمپاژ آب كارخانه هاي توليد قارچ و واحدهاي توليد گل و گياه.

٤-٣

٣-ج
کدهاي

كارخانه هاي چاي، سردخانه هاي عمومي، شاليكوبي ها، ذرت خشك كني ها و كارخانه هاي آرد روستايي (كه داراي مجوزي بجزمجوز ادارات كل بازرگاني باشند).

٧-٤

http://bahaye_bargh.tavanir.org.ir/images/minus2.pnghttp://bahaye_bargh.tavanir.org.ir/images/minus2.pngتعرفه ٤ : مصارف توليد ( صنعت و معدن )

http://bahaye_bargh.tavanir.org.ir/images/minus2.pnghttp://bahaye_bargh.tavanir.org.ir/images/minus2.png ١ : جدول نرخ

با قدرت ٣٠ كيلووات وكمتر

باقدرت بيش از ٣٠ كيلووات

كدتعرفه

بهاي انرژي (kwh/ريال)

بهاي قدرت (kw/ريال)

بهاي انرژي (kwh/ريال)

بهاي قدرت (kw/ريال)

ساعات كم باري

ساعات اوج بار

ساعات ميان باري

ساعات كم باري

ساعات اوج بار

ساعات ميان بار

٣٦٠,٥

١٤٤٢

٧٢١

-

٢٧٨,٥

١١١٤

٥٥٧

٥٢٣٧٨

گزينه ١

٤-الف

٣١٩,٥

١٢٧٨

٦٣٩

١٩٦٤٢

گزينه ٢

٣٥٢,٥

١٤١٠

٧٠٥

-

گزينه ٣

٢٢١,٥

٨٨٦

٤٤٣

-

١٦٤

٦٥٦

٣٢٨

٢٩۴۶۲

گزينه ١

٤-ب

١٩٧

٧٨٨

٣٩٤

١٤٧٣١

گزينه ٢

٢٢١,٥

٨٨٦

٤٤٣

-

گزينه ٣

بهاي برق براي مشتركين باقدرت بيش از٣٠كيلووات (٥٠ آمپرسه‌فاز) باتوجه به گزينه‌هاي جدول فوق محاسبه و دريافت مي‌شود. شركت پس از دريافت تعرفه‌هاي برق و شرايط عمومي آنها مشتركين راكتباً از نرخ گزينه‌هاي مربوطه مطلع مي‌نمايد. مشتركين مي‌توانند گزينه مناسب و مورد نظر را انتخاب و به شركت اعلام نمايند. در صورت عدم اعلام گزينه ازطرف مشتركين، بهاي برق مصرفي براساس آخرين گزينه مورد عمل درسال قبل محاسبه خواهد شد. مشترك درصورت ادامه استفاده از گزينه سال قبل مي‌تواند در طي سال دو بار گزينه مورد عمل را تغيير دهد. ليكن درصورت تغيير گزينه در ابتداي سال،تنها امكان تغييرگزينه در طي سال براي يك بار وجود دارد.

http://bahaye_bargh.tavanir.org.ir/images/minus2.pnghttp://bahaye_bargh.tavanir.org.ir/images/minus2.png ٢ : شرايط اختصاصي مربوط به مصارف توليد(صنعت و معدن)

٤-١ - بهاي برق مصرفي مشتركين در ماههاي تير، مردادو شهريور ٢٠ درصد افزوده مي شود.

٤-٢ - بهاي برق مشترکيني که روي ولتاژ٤٠٠ و ٢٣٠کيلوولت هستند با ١٠ درصد تخفيف و روي ولتاژ ١٣٢ ، ٦٦ و ٦٣ با ٦ در صد تخفيف محاسبه و دريافت مي گردد.

٤-٣ - درروزهاي جمعه بهاي انرژي ساعات اوج بار درمورد اشتراكهاي داراي وسيله اندازه گيري چند زمانه معادل بهاي انرژي ساعات ميان باري مي باشد.

٤-٤ - بهاي برق مصرفي آن دسته از مشتركين توليد(صنعت و معدن)كه ضوابط مندرج در بند ٣-٣٦-٤ آئين نامه تكميلي تعرفه هاي برق را رعايت نمي نمايند، با ضريب ١.٢ محاسبه و دريافت مي گردد. در صورتي كه ميزان استفاده غير توليد(صنعت و معدن) اين دسته از مشتركين به بيش از ٢٠ درصدبرسد، مطابق با بند ٤٥-٤ آئين نامه تكميلي تعرفه هاي برق با ايشان رفتارخواهد شد.

٤-٥ - بهاي برق مصرفي كليه تأسيسات ايرانگردي وجهانگردي، دفاتر خدمات مسافري وساير تأسيسات مشابه در صورت ارائه مجوزهاي لازم، با توجه به قدرت انشعاب و ولتاژ تحويلي مشمول تعرفه ٤-الف مي گردند.

٤-٦ - بهاي برق مصارف عادي در مناطق ويژه اقتصادي،كه بيش از ٩٥ درصد مصرف آنها صنعتي است، با رعايت بند ٢-٣٦-٤ آيين نامه تكميلي تعرفه هاي برق با تعرفه توليد(صنعت و معدن)محاسبه خواهد شد.

٤-٧ - دسته بندي مشتركين مصارف توليد(صنعت و معدن)به شرح زير مي باشد:

انشعابهاي روي ولتاژ ٤٠٠و٢٣٠ كيلوولت.

١-٤

٤-الف شامل کدهاي

انشعابهاي روي ولتاژ ١٣٢و٦٦و٦٣ كيلوولت.

٢-٤

انشعابهاي روي فشار متوسط ٣٣،٢٠و١١ كيلوولت.

٣-٤

انشعابهاي روي فشار ضعيف.

٤-٤

كارخانه هاي آرد، كارخانه هاي توليد يخ، كارخانه هاي توليد خميرمايه (تنها آن دسته كه از سوي ادارات كل بازرگاني هراستان به شركتهاي برق معرفي شده باشند).

٦-٤

٤-ب شامل کدهاي

http://bahaye_bargh.tavanir.org.ir/images/minus2.pnghttp://bahaye_bargh.tavanir.org.ir/images/minus2.pngتعرفه ٥ : ساير مصارف

http://bahaye_bargh.tavanir.org.ir/images/minus2.pnghttp://bahaye_bargh.tavanir.org.ir/images/minus2.png ١ : ۵-۱ - تعرفه مشترکين با قدرت بيش از ۳۰ کيلووات

بهاي انرژي (kwh/ريال)

بهاي قدرت

(kw/ريال)

ساعات كم باري

ساعات اوج بار

ساعات ميان باري

۹۰۰,۵

۳۶۰۲

۱۸۰۱

۳۲۷۳۶

http://bahaye_bargh.tavanir.org.ir/images/minus2.pnghttp://bahaye_bargh.tavanir.org.ir/images/minus2.png ٢ : ۵-۲ - تعرفه مشترکين با قدرت ۳۰ کيلووات و کمتر براي مناطق غيرگرمسير و ماههاي غيرگرم مناطق گرمسير

قيمت پايه هر کيلووات ساعت (ريال)

متوسط انرژي مصرفي ماهانه (کيلووات ساعت در ماه)

۱۸۰۱

٠ تا ١٠٠

۱۸۸۲

مازاد بر١٠٠ تا ٢٠٠

۱۹۶۵

مازاد بر٢٠٠ تا ٣٠٠

۲۰۴۶

مازاد بر٣٠٠ تا ٤٠٠

۲۲۹۱

مازاد بر٤٠٠ تا ٥٠٠

۲۶۱۹

مازاد بر٥٠٠ تا ٦٠٠

۲۹۴۶

مازاد بر٦٠٠

http://bahaye_bargh.tavanir.org.ir/images/minus2.pnghttp://bahaye_bargh.tavanir.org.ir/images/minus2.png ٣ : ۵-۳ - تعرفه مشترکين با قدرت ۳۰ کيلووات و کمتر براي ماههاي گرم مناطق گرمسير

قيمت پايه هر کيلووات ساعت (ريال)

متوسط انرژي مصرفي ماهانه (کيلووات ساعت در ماه)

۹۸۲

٠ تا ١٥٠۰

۱۰۶۴

مازاد بر١٥٠٠ تا ٢٠٠٠

۱۳۰۹

مازاد بر٢٠٠٠ تا ٢٥٠٠

۱۶۳۷

مازاد بر٢٥٠٠ تا ٣٠٠٠

۱۸۰۱

مازاد بر٣٠٠٠ تا ٤٠٠٠

۱۹۶۵

مازاد بر٤٠٠٠ تا ٥٠٠٠

۲۴۵۵

مازاد بر٥٠٠٠

http://bahaye_bargh.tavanir.org.ir/images/minus2.pnghttp://bahaye_bargh.tavanir.org.ir/images/minus2.png ٤ : حداکثر بهاي انرژي

براي مشترکين با قدرت ٣٠ کيلووات و کمتر، حداکثربهاي انرژي بدون احتساب اضافه پرداختي و تخفيف بند ٥-٢ شرايط اختصاصي به ازاي هر کيلووات ساعت بطور متوسط در مناطق عادي و ماههاي غيرگرم مناطق گرمسير ۲۴۵۵ ريال و در ماههاي گرم مناطق گرمسير ۱۸۰۱ ريال مي باشد.

http://bahaye_bargh.tavanir.org.ir/images/minus2.pnghttp://bahaye_bargh.tavanir.org.ir/images/minus2.png ٥ : شرايط اختصاصي مربوط به تعرفه شماره ۵ (ساير مصارف) :

٥-١ - در ماه هاي تير، مرداد و شهريور به بهاي برق مصرفي مشتركين ٢٠ درصد افزوده مي شود.

٥-٢ - براي مشترکين با قدرت ٣٠ کيلووات و کمتر، به منظور تشويق مشترکين براي جابجايي مصرف از ساعات اوج بار، پس از محاسبه بهاي برق مصرفي بر اساس جداول فوق، اضافه پرداختي مصارف اوج بار و تخفيف مصارف غير اوج بار براي آن دسته از مشترکيني که داراي لوازم اندازه گيري چند زمانه مي باشند به شکل زير محاسبه مي شود:

کل مصرف اوج بار در دوره × ٦٥٥ ريال

= اضافه پرداختي مصارف اوج بار

(براي مشترکيني که داراي لوازم اندازه گيري سه زمانه مي باشند)

کل مصرف کم باري در دوره × ٣٢٧,٥ ريال

= تخفيف مصارف غيراوج بار

(براي مشترکيني که داراي لوازم اندازه گيري دو زمانه مي باشند)

کل مصرف غيراوج بار در دوره × ١٣١ ريال

تبصره: ارقام فوق براي ماههاي گرم مناطق گرمسير باضريب يک دوم محاسبه مي شود.

٥-٣ - مشترکيني كه در دسته بندي تعرفه هاي ١ تا ٤قرار نمي گيرند، مشمول تعرفه ساير مصارف (تعرفه شماره ٥) مي شوند.

٥-٤ - واحد هاي صنفي فاقد پروانه مشمول مفاد بخشنامه شماره ۲۵۰۷۱/۳۰/۱۰۰ مورخ ۹۲/۵/۱۳ مي گردند. اعمال جريمه ياد شده صرفاُ پس از اعلام مشخصات واحد صنفي فاقد پروانه از سوي مجمع امور صنفي مربوطه صورت مي گيرد.

٥-٥ - در مناطق گرمسير، محدوده تحت پوشش، دوره زماني و ضرايب محاسبه انرژي مصرفي در دوره هاي مصرفي که شامل ايام گرم وغيرگرم مي باشد، طبق جدول زير تعيين ميشود:

ضريب ايام غيرگرم

ضريب ايام گرم

دوره زماني

مدت (ماه)

محدوده تحت پوشش

١

۴

اول ارديبهشت تا پايان مهر

٦

كليه شهرهاي استان‌ هاي خوزستان، بوشهر وهرمزگان وشهرستان‌هاي چابهار وكنارك؛ دوگنبدان و ليكك؛ جيرفت و كهنوج، قلعه‌گنج، عنبرآباد، رودبار جنوب،منوجان و بخش فارياب؛ شهرستانهاي مهران، دهلران و نيك شهر، لامرد و مهر، دره‌شهر و آبدانان

اول خرداد تا پايان مهر

٥

شهرستان‌هاي‌ لارستان، خنج و گراش

اول خرداد تا پايان مرداد

٣

شهرستانهاي ايرانشهر و سرباز، قير،كارزين و فراشبند

اول تير تا پايان شهريور

۳

شهرستان لنده

مرداد و شهريور

٢

شهرستانهاي كازرون،‌ خشت و كمارج و جهرم، داراب وزرين دشت

١

٣

اول ارديبهشت تا پايان مهر

٦

شهرستان‌هاي دهدشت، چرام، ارزوئيه (شاهماران)، شهداد، بم، فهرج؛ زابل، زهک، هيرمند، هامون و نيمروز

ارديبهشت، خرداد و مهر

۳

شهرستان لنده

ارديبهشت، شهريور و مهر

٣

شهرستانهاي ايرانشهر و سرباز، قير،كارزين و فراشبند

خرداد و تير

٢

شهرستانهاي كازرون،‌ خشت و كمارج و جهرم، داراب و زرين دشت

ارديبهشت

١

شهرستان‌هاي‌ لارستان، خنج و گراش

١

٢

اول ارديبهشت تا پايان مهر

٦

شهرستانهاي گيلانغرب، سرپل ذهاب، قصرشيرين، نفت شهر و دهستانهاي سرقلعه وجگيران

اول خرداد تا پايان شهريور

٤

استان قم

اول خرداد تا ١٥ شهريور

٣.٥

شهرستانهاي گنبد، كلاله، مينودشت و آق قلا

اول خرداد تا پايان مرداد

٣

شهرستان طبس

اول تير تا پايان شهريور

٣

شهرستان پل دختر

تير و مرداد

٢

شهرستان ممسني (نورآباد)

http://bahaye_bargh.tavanir.org.ir/images/minus2.pnghttp://bahaye_bargh.tavanir.org.ir/images/minus2.pngشرايط عمومي

١ - بهاي برق مصرفي آن دسته از مشترکيني که مايل به استفاده از برق بدون پرداخت هزينه انشعاب مي باشند(مشترکين آزاد) با ضريب ١.٢ نسبت به تعرفه مربوطه محاسبه و دريافت مي شود(تعرفه آزاد). مدت زمان استفاده از اين تعرفه به درخواست متقاضي و تاييد شرکت تعيين مي گردد.

٢ - مجموع ساعات اوج بار ٤ ساعت و ساعات كم باري ٨ ساعت است، ليکن مجموع ساعات اوج بار در سال از ۱۴۶۰ ساعت تجاوز نمي نمايد. تشخيص ساعات مزبور در مورد مشترکين نهايي با شرکتهاي برق و در بازار برق به عهده شرکت مديريت شبکه برق ايران مي باشد.

٣ - درمورد مشتركيني كه لوازم اندازه گيري دو زمانه دارند(بجز مشتركين خانگي و مشترکين ٣٠ کيلووات و کمتر ساير مصارف)، مصارف ساعات اوج بار با ضريب ٠.٦ نسبت به نرخهاي ساعات اوج بار و مصارف سايرساعات بانرخ ساعات ميان باري محاسبه مي گردد.

٤ - قدرت مورد محاسبه در بهاي قدرت (ديماند) قدرت قرائت شده است، مگر آن كه قدرت قرائت شده از ٩٠ درصد قدرت قراردادي كمتر باشد كه در اين صورت ٩٠ درصد قدرت قراردادي مورد محاسبه قرار خواهد گرفت. به اين ترتيب حداقل مبلغ صورتحساب مشتركين با قدرت بيش از ٣٠ كيلووات معادل حاصل ضرب ٩٠ درصد قدرت قراردادي آنها در بهاي هركيلووات قدرت مي باشد.

٥ - شركت موظف است تا درصورت تجاوز قدرت قرائت شده از قدرت قراردادي، براي يک دوره اخطار کتبي داده و در صورت استمرار در تجاوز از قدرت، شرکت مي تواند در صورت ضرورت نسبت به قطع برق اقدام و يا بهاي مصارف مازاد (به نسبت قدرت مازاد به قدرت قرائت شده) و قدرت مازاد (مابه التفاوت قدرت قرائت شده و قراردادي) کليه مشترکين (به استثناي مشترکين مصارف توليد(صنعت و معدن) و مشترکين کد تعرفه (۳-الف)) را با ضريب ٢ نسبت به تعرفه مربوطه حسب مورد محاسبه و دريافت دارد. در صورت تجاوز از قدرت مشترکين مصارف توليد(صنعت و معدن) بهاي برق تا ١٠ درصد قدرت مازاد با ضريب ١.٥ و مازاد بر ١٠ درصد با ضريب ٢ محاسبه و دريافت مي‌شود. مشتركين كد تعرفه (۳-الف) ملزم به رعايت قدرت و انرژي مندرج در پروانه بهره برداري معتبر ميباشند. در صورت تجـاوز ‫از قدرت و مصرف مجاز، مصارف مازاد(با توجه به مصرف مجاز مندرج در پروانه بهره برداري و در صـورت عـدم درج مصـرف مجـاز در ‫پروانه بهره برداري به نسبت قدرت مازاد به قدرت قرائت شده) با ضريب ٢ و قدرت مازاد (مابه التفـاوت قـدرت قرائـت شـده و قـدرت مجـاز) ‫براساس بهاي قدرت دركد تعرفه (٣-ب) محاسبه و دريافت خواهد شد.

٦ - شرکت موظف است در صورت انقضاي اعتبار پروانه هاي ارائه شده بهاي برق مصرفي اين دسته از مشترکين را با اعمال ضريب ١.٢ نسبت به تعرفه مربوطه حسب مورد محاسبه و دريافت دارد.

٧ - بهاي برق كه در برخي موارد قيمت يا نرخ برق يا مشابه آن نيز ناميده مي شود، شامل مؤلفه هايي نظير بهاي انرژي (اعم از ميان باري، اوج بار و كم باري)، بهاي قدرت، بهاي انرژي راكتيو، پيك فصل، رقم ثابت ماهانه و روشنايي معابر مي باشد كه باتوجه به مشخصات انشعاب و مشترك (ميزان ولتاژ، قدرت و نوع فعاليت) تعيين و از مشتركين دريافت مي شود.

٨ - به منظور تعديل ضريب قدرت براي مشتركين غيرخانگي با قدرت بيش از ٣٠ كيلووات، در صورتي كه متوسط ضريب قدرت هر دوره قرائت كمتر از ٩٠ درصد باشد، بهاي برق (قبل از محاسبه عوارض) با توجه به روابط زير تعديل و محاسبه خواهد شد:

٠.٥( ٢(مصرف راكتيو) + ٢(مصرف اكتيو))/ مصرف اكتيو = ضريب قدرت

١- (ضريب قدرت / ٩٠%) = ضريب زيان

درمواردي که قدرت قرائت شده از ٩٠ درصد قدرت قراردادي كمتر باشد، بهاي انرژي راكتيو (ناشي از بدي كيفيت مصرف) به ازاي هر كيلووار ساعت حداكثر معادل ۶۵۵ ريال خواهد بود.

٩ - در مورد مشتركيني که در مهلت مقرر بهاي برق مصرفي را پرداخت ننمايند (مشتركيني كه پيش از تاريخ صدور صورتحساب مايل به پرداخت باشند و مشتركيني كه پس از اتمام مهلت، پرداخت نمايند)، كليه نرخها با احتساب نرخ تورم منتشره بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران بر اساس ضرايب زير محاسبه مي گردد.

ضريب مورد عمل در مورد مشتركيني كه مايل به پيش پرداخت مي باشند:

[٣٠٠٠/ (تعداد روزهاي بين پيش پرداخت تا تاريخ صدور صورتحساب +٣٠٠٠ )]

ضريب مورد عمل در مورد مشتركيني كه پس از اتمام مهلت، پرداخت مي نمايند:

[(١+ تعداد روزهاي فاصله بين آخرين مهلت تا تاريخ پرداخت) / ٣٠٠٠))]

١٠ - بهاي انرژي، بهاي قدرت(ديماند) براساس ماههاي ٣٠ روزه طراحي گرديده است، لذا مقادير آنها در هرماه با توجه به تعداد روزهاي ماه تعديل مي شود.

١١ - قانون ماليات برارزش افزوده قابل اجرا از ۸۷/۷/۱ جايگزين عوارض موضوع قانون تجميع عوارض (ابلاغ شده با شماره ٢٩٣٣١ مورخ ۸۱/۱۱/۲ ) خواهد شد.

١٢ - شرکتهاي برق مکلفند در خصوص ميزان مصارف خارج از الگو و افزايش قيمت براي آن دسته از مشترکيني که الگوي مصرف برق براي آنها تعيين شده به شيوه مناسب اطلاع رساني نمايند.

١٣ - بهاي برق مصرفي مشترکين خانگي در مناطق فاقد شبکه گازرساني در استانهاي هرمزگان و بوشهر و خوزستان و شهرهاي چابهار و كنارك براي سه ماهه دي،بهمن و اسفند با ضريب ٠.٦ نسبت به نرخ تعرفه خانگي محاسبه و دريافت خواهد شد.

١٤ - بهاي برق مصرفي مشترکين خانگي در شهرستانهاي آبادان و خرمشهر و اروندکنار با در نظر گرفتن الگوي مصرف بر اساس بند ب ماده ٤ مصوبه شماره ٦٤١٠٦/ت٢٨٨٥٤هـ مورخ ۸۲/۱۲/۱۸ هيات محترم وزيران در نظر گرفته خواهد شد.

١٥ - هرگاه به عللي از قبيل جلوگيري از افت فركانس يا ولتاژ و يا ممانعت از تجاوز بار خطوط و پستهاي برق از ميزان مجاز و در نتيجه حفظ پايايي، پايداري و يا جلوگيري از آسيب به تاسيسات، قدرت برخي از مشتركين با اعلام مركز كنترل شبكه به طور موقت محدود و يا قطع گردد، بهاي قدرت ايشان با استفاده از روابط زير متناسباً تعديل خواهد شد:

ضريب تعديل بهاي قدرت

= ١ - -

مجموع[حاصلضرب ميزان محدوديت قدرت در ساعات مربوط به آن ميزان محدوديت قدرت] در هر دوره

قدرت قراردادي اشتراك × تعداد روزهاي دوره × ٢٤

ضريب تعديل بهاي قدرت × بهاي قدرت قراردادي = بهاي قدرت تعديل شده

 

 

١٦- مبلغ ثابت ماهانه يا آبونمان به شرح جدول زير محاسبه و دريافت ميگردد:

 

 

دسته بندي مشتركين

مبلغ آبونمان- ريال در ماه

‫كليه مشتركين با قدرت ۳۰ کيلووات و بيشتر

٩٩٠٠٠

‫كليه مشتركين با قدرت كمتر از ۳۰ كيلووات

١١٠٠٠

 

افتتاح کارخانه تولید پنل‌های خورشیدی در شیراز

بزرگترین کارخانه تولید پنل‌های خورشیدی با حضور قائم مقام وزیر نیرو، معاون وزیر و رییس سازمان انرژ

توسعه نفت با سهم ۱۴.۵درصد ممکن نیست

تحليل اگزرژي و انرژي نيروگاه حرارتي شهيد مفتح همدان

تحليل كارايي نيروگاهها موضوعي است كه مي تواند ضمن پيامدهاي اقتصادي فراواني كه بدنبال خواهد داشت م

تبدیل حرارت بدن به الکتریسیته

محققان نشان دادند که چگونه می‌توان با افزودن لایه نازکی حاوی نانولوله‌کربنی تک‌جداره به الیاف، خا

ایران فعال‌ترین کشور خاورمیانه در انرژی‌های نو

 به گزارش «انرژی امروز» از پایگاه اطلاع رسانی وزارت نیرو (پاون)، در حال حاضر کل ظرفیت نصب شده نیر

فروش خودروی برقی نروژ ۵۰ درصد شد

توان توربین های گازی افزایش می‌یابد

 سعید پاک سرشت درباره وضع تولید توربین ملی اظهار کرد: برای اجرای این پروژه، انستیتو توربین با همک

انرژی الکتریسیته زمین گرمایی چیست؟

Energy Efficiency Indicators Highlights_2016

Energy Efficiency Indicators Highlights_2016

مصرف مازوت و گازوییل نیروگاه‌ها چقدر است؟

کسب درآمد با فروش برق خورشیدی در زنجان

هدفگذاری بریتیش پترولیوم برای انرژی‌های تجدیدپذیر

ایجاد مرکز تحقیقات سلول‌های خورشیدی در کشور

تولید سلول خورشیدی و ارتقای سطح دانش فنی محققان کشور در این حوزه یکی از اهدافی است که ستاد توسعه

توفان هاروی زیرساخت های انرژی آمریکا در سواحل خلیج مکزیک را از کار انداخت

    تهران - ایرنا - توفان سهمگین هاروی که در ساعت های اولیه روز چهارشنبه و پس از ویران کردن ایالت

تمدید تخفیف مالیاتی خرید خودروی برقی