نفت و گاز و پتروشیمی

۲۰۱۸، سال ثبات بازار پتروشیمی

بیشتر

سومین قرارداد شرکت ملی نفت ایران امروز امضا می شود

بیشتر

ریسک قراردادها بالا است،همه ریسک ها را می پذیرم/ ۹۷ سال پرکاری خواهد بود

بیشتر

قیمت نفت به ۶۴ دلار و ۵۹ سنت رسید

بیشتر

چشم‌انداز فروپاشی توافق نفتی

بیشتر

۲۰۱۸، سال ثبات بازار پتروشیمی

بیشتر

احتمال امضای قراردادهای نفتی با روس‌ها تا ۲۱ مارس

بیشتر

آزمون استخدامی وزارت نفت در سال جاری برگزار نمی شود/ اعلام نحوه دریافت وجوه ثبت نامی

بیشتر

آغاز تغییر آرایش شبکه نفت ایران

معاون وزیر نفت با تشریح جزئیات تغییر آرایش شبکه انتقال نفت ایران، از راه‌اندازی کریدورهای جدید صادرات فرآورده‌های نفتی کشور خبر داد و گفت: به‌زودی بهره‌برداری از ۲ خط لوله نفتی آغاز می‌شود.

بیشتر

راهکار کاهش اتلاف انرژی در صنعت نفت

مدیرعامل شرکت بهینه سازی مصرف سوخت با اشاره به صدور کد انرژی برای خطوط لوله انتقال، پالایشگاه‌های نفت و گاز، پتروشیمی و تاسیسات تقویت فشار گاز، اعلام کرد: با کد گذاری، امکان مدیریت مصرف سوخت و انرژی در صنعت نفت فراهم می‌شود.

بیشتر

بهینه‌ سازی عملیاتی مصرف انرژی در صنعت نفت

برحسب متن قانون «کاربرد انواع انرژیهایی که در کشور تولید، وارد و مصرف می شود، به گونه ای که بدون کاستن از سطح تولید ملی و رفاه اجتماعی، از اتلاف انرژی از نقطه تولید تا پایان مصرف جلوگیری کند

بیشتر

بهینه سازی مصرف انرژی در صنعت پتروشیمی

ﺗﻔﻜﺮ ﺑﻬﻴﻨﻪﺳﺎزی ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی در ﺟﻬﺎن از ﺳﺎل ۱۹۷۰ آﻏﺎز ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻫﻢ اﻛﻨﻮن ﻣﻘﻮﻟﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺑﻬﻴﻨﻪﺳﺎزی ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی ﺧﻮد ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺟﺪﻳﺪ اﻧﺮژی، درﻛﻨﺎر ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻣﻮﺟﻮد، ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲﺷﻮد.

بیشتر