نفت و گاز و پتروشیمی

راهکار کاهش اتلاف انرژی در صنعت نفت

مدیرعامل شرکت بهینه سازی مصرف سوخت با اشاره به صدور کد انرژی برای خطوط لوله انتقال، پالایشگاه‌های نفت و گاز، پتروشیمی و تاسیسات تقویت فشار گاز، اعلام کرد: با کد گذاری، امکان مدیریت مصرف سوخت و انرژی در صنعت نفت فراهم می‌شود.

بیشتر

بهینه‌ سازی عملیاتی مصرف انرژی در صنعت نفت

برحسب متن قانون «کاربرد انواع انرژیهایی که در کشور تولید، وارد و مصرف می شود، به گونه ای که بدون کاستن از سطح تولید ملی و رفاه اجتماعی، از اتلاف انرژی از نقطه تولید تا پایان مصرف جلوگیری کند

بیشتر

بهینه سازی مصرف انرژی در صنعت پتروشیمی

ﺗﻔﻜﺮ ﺑﻬﻴﻨﻪﺳﺎزی ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی در ﺟﻬﺎن از ﺳﺎل ۱۹۷۰ آﻏﺎز ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻫﻢ اﻛﻨﻮن ﻣﻘﻮﻟﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺑﻬﻴﻨﻪﺳﺎزی ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی ﺧﻮد ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺟﺪﻳﺪ اﻧﺮژی، درﻛﻨﺎر ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻣﻮﺟﻮد، ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲﺷﻮد.

بیشتر

Pages